کلیه قیمت ها در فروشگاه هلاله روزانه بروز رسانی و به نرخ روز درج می گردد.